Page banner

Ochrana osobních údajů

Úplné znění prohlášení o ochraně osobních údajů

Zpět Následující

1. Úvod

1.1. Úvod

1.1.1 V ResoluteGear si ceníme vaší důvěry při sdílení osobních údajů a uvědomujeme si, že vás zajímá, jaké informace nám poskytujete a jak s nimi nakládáme.

Pokud čtete toto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „prohlášení o ochraně osobních údajů“), je tomu tak proto, že jste navštívili webové stránky, mobilní aplikaci nebo jiné místo v rámci sociálních médií (dále jen „stránky”) provozované subjektem ResoluteGear nebo jste nás kontaktovali přímo telefonicky či písemně.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů stanoví (zcela otevřeně a v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – nařízení (EU) 2016/679 – „GDPR“) principy, na jejichž základě zpracováváme vaše osobní údaje („osobní údaje“), když používáte naše stránky nebo nás kontaktujete.

1.2. Stručný souhrn klíčových principů zpracování údajů v ResoluteGear

1.2.1 ResoluteGear shromažďuje a používá osobní údaje, které jí poskytnete nebo které o vás shromáždí při vaší návštěvě stránek, za účelem reklamy, poskytování produktů a služeb a dále k navazování kontaktů pro marketingové a jiné obchodní účely. Tyto údaje rovněž slouží k odpovídání na dotazy týkající se produktů, umožňují vaši účast na nabídkových a propagačních akcích, pomáhají analyzovat a zvyšovat kvalitu produktů a služeb.

Přístup k našim stránkám a jejich používání se řídí podmínkami úplného znění prohlášení o ochraně osobních údajů a příslušnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů bude omezeno na míru nezbytně nutnou pro výše uvedené účely. V případě potřeby vás požádáme o výslovné vyjádření souhlasu, abyste si zachovali plnou kontrolu nad informacemi, které o vás zpracováváme a uchováváme. Jinak budeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze za účelem plnění s vámi uzavřené smlouvy, plnění zákonných povinností ze strany ResoluteGear a/nebo hájení oprávněných zájmů ResoluteGear.

Osobní údaje budeme zpravidla zpracovávat v Evropské unii, můžeme je však uchovávat i v systémech nacházejících se po celém světě a jejich zpracování můžeme zadat externím poskytovatelům služeb jednajícím naším jménem. Tyto systémy a poskytovatelé mohou mít sídlo v jiných zemích, jako je např. USA, které neposkytují úroveň ochrany osobních údajů rovnocennou ochraně v EU. V takovém případě ResoluteGear zavede odpovídající technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů a zajištění úrovně zabezpečení, která je rovnocenná s úrovní v zemi původu. V souvislosti s vašimi osobními údaji můžete požádat o další informace nebo uplatnit svá práva na přístup, opravu, výmaz, vznesení námitky a přenositelnost údajů kliknutím na možnost Kontaktujte nás.

Jsme kdykoliv oprávněni toto prohlášení o ochraně osobních údajů pozměnit a jeho aktualizovanou verzi zveřejnit na našich stránkách. O jakékoliv podstatné změně vás budeme informovat, abyste skutečně provedeným změnám plně rozuměli. Do tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně nahlížejte a zajistěte si tak průběžnou informovanost o způsobu používání vašich osobních údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je datováno k 15. 05. 2018

2. Jaké osobní údaje sbíráme

2.1. Jaké osobní údaje sbíráme?

2.1.1 Informace a osobní údaje, které o vás shromažďujeme při vaší návštěvě stránek nebo při komunikaci s námi, mohou zahrnovat například:

 • vámi poskytnuté osobní údaje – např. jméno, poštovní adresu a další kontaktní údaje, např. telefonní číslo a e-mailovou adresu, dále žádosti, případně stížnosti a jakékoli další údaje, které obdržíme při komunikaci prostřednictvím e-mailu, online nebo prostřednictvím sociálních médií; jakékoliv další informace, které poskytnete například při registraci na našich stránkách, přihlášení se k odběru zpravodajů, účasti na nabídkách a akcích, poskytování zpětné vazby od zákazníků, odpovídání na průzkumy nebo nákupu našich produktů či služeb;
 • platební údaje – včetně údajů nutných k provedení nákupu, např. údaje o platebním účtu, čísla a data platnosti kreditních a debetních karet, dodací a fakturační adresa;
 • přihlašovací údaje k účtu – včetně údajů nutných k založení uživatelského účtu, např. uživatelské jméno, heslo a bezpečnostní otázka a odpověď;
 • informace shromažďované automaticky – včetně informací o vašem počítači, IP adrese a prohlížeči, které můžeme shromažďovat například v případě, že na stránkách používáme vlastní soubory cookie nebo soubory cookie třetích stran, technologie Web beacons a podobné technologie, které shromažďují informace o vašem používání stránek a komunikaci s námi prostřednictvím e-mailu. Další informace naleznete v našich zásadách pro soubory cookie.

3. Proč sbíráme osobní údaje

3.1. Proč sbíráme osobní údaje?

3.1.1 Osobní údaje shromažďujeme a používáme k účelům uvedeným níže a v souladu s příslušnými právními předpisy. Upozorňujeme, že pokud již o vás máme informace, můžeme tyto informace používat ke stejným níže uvedeným účelům.

3.1.2 K oprávněným obchodním účelům: vaše osobní údaje (jak souhrnně, tak individuálně), např. kontaktní údaje, informace o účtu a elektronické identifikační údaje, informace o nákupech v našich kamenných prodejnách a online, můžeme použít za účelem reklamy, analýzy a zlepšování kvality našich produktů nebo služeb, jakož i za účelem porozumění zákazníkům.

3.1.3 To také znamená, že analyzujeme informace, které nám poskytnete při používání našich stránek nebo produktů a služeb, a všechny tyto informace používáme k vylepšení výše uvedeného a poskytování lepšího uživatelského prostředí (analyzujeme například, jaké webové stránky navštěvujete, které produkty a služby používáte a líbí se vám a jak tyto produkty a služby používáte).

3.1.4 Osobní údaje můžeme také používat k oprávněným obchodním účelům, například: generování souhrnných statistik o uživatelích našich produktů a služeb; pomoc při zajišťování bezpečnosti a předcházení podvodům; zajišťování ochrany integrity systému; zasílání e-mailových upozornění na nedokončený nákup nebo k zasílání potvrzení objednávek; umožnění naší obchodní činnosti, prosazování firemních zásad a postupů; provádění podnikových transakcí, např. fúzí, prodejů, reorganizací, převodů majetku nebo podniků skupiny Mondelēz International, akvizic, v souvislosti s úpadkem nebo při dalších podobných údálostech; k jiným legitimním obchodním účelům v souladu s příslušnými právními předpisy, o kterých bychom v dané době poskytli příslušné informace.

3.1.5 Za účelem plnění smlouvy: k nákupu našich produktů nebo služeb nebo vytvoření soutěže či propagační akce, do níž se můžete přihlásit, pořádání propagační akce nebo komunikaci s vámi v případě, že se stanete výhercem, odpovídání na žádosti o informace zadané prostřednictvím funkce Kontaktujte nás.

3.1.6 Údaje můžeme také používat na základě vašeho souhlasu, pokud nám jej udělíte, například k marketingovým účelům a k přizpůsobení naší komunikace s vámi na základě vašich profilů, a to prostřednictvím e-mailu, SMS, jiných elektronických prostředků nebo jinak. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, viz část Jaká práva máte v souvislosti s osobními údaji, které o vás uchováváme?

4. Jak dlouho uchováváme osobní údaje

4.1. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

4.1.1 Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, k němuž byly poskytnuty nebo shromážděny (například na dobu nezbytnou k odpovědi na dotazy nebo k vyřešení problémů).

3.1.2 K oprávněným obchodním účelům: vaše osobní údaje (jak souhrnně, tak individuálně), např. kontaktní údaje, informace o účtu a elektronické identifikační údaje, informace o nákupech v našich kamenných prodejnách a online, můžeme použít za účelem reklamy, analýzy a zlepšování kvality našich produktů nebo služeb, jakož i za účelem porozumění zákazníkům.

4. Jak dlouho uchováváme osobní údaje

5.1. Jaké osobní údaje sbíráme?

5.1.1 Osobní údaje můžeme sdílet s:

 • Poskytovateli služeb a zpracovateli. Jsme oprávněni spolupracovat s dodavateli, agenty, poskytovateli služeb a jejich přidruženými subjekty , kteří nám mohou poskytovat služby, které bychom jinak prováděli sami, například na podporu interních operací našich webových stránek, mobilních aplikací nebo internetových obchodů (včetně poskytovatelů služeb sociálních medií, zpracovatelů plateb, agentur zabývajících se aktivací značek, poskytovatelů datových analýz a třetích stran, které používáme k zasílání objednávek na vaši adresu, například poštovních kurýrů), nebo služby technického zpracování (například služby správy, zálohování nebo ukládání dat) nebo služby týkající se správy vztahů se zákazníky, jakož i služby na podporu těchto služeb (např. organizátoři soutěží, losování o ceny, agentury pro správu a organizování událostí a spotřebitelských akcí, dodavatelé cen nebo kompenzačních balíčků) a další související služby.
 • Tyto třetí strany mohou při poskytování služeb v našem zastoupení mít přístup, obdržet, uchovávat nebo jinak zpracovávat osobní údaje. Naše smlouvy s těmito poskytovateli služeb neumožňují použití vašich údajů pro jejich účely, včetně marketingových. V souladu s požadavky příslušných právních předpisů přijímáme odpovídající obchodní opatření, která vyžadují, aby třetí strany osobní údaje adekvátně chránily a zpracovávaly je pouze v souladu s našimi pokyny.
 • Partnery. Někdy vám můžeme nabídnout službu nebo aplikaci ve spolupráci s partnery (například spolupodílejícími se patrnery nebo poskytovateli licencí, držiteli licencí nebo distributory našich značkových produktů). V takovém případě může být nutné sdělit osobní údaje těmto partnerům. V souladu s platnými právními požadavky přijímáme odpovídající obchodní opatření, která vyžadují, aby třetí strany osobní údaje adekvátně chránily a zpracovávaly je pouze v souladu s našimi pokyny nebo jako společní správci. V případech, kdy osobní údaje sdělíme externím partnerům na základě vašeho souhlasu nebo požadavku, vás, bude-li to potřeba, budeme o takovém sdílení jasně informovat a máte možnost rozhodnout se takové sdílení odmítnout nebo k němu jinak vznést námitku.
 • Třetími stranami v případě zákonného požadavku. Osobní údaje jsme rovněž oprávnění poskytnout, pokud se domníváme, že to vyžaduje zákon, nebo je to skutečně nutné k dodržení právních postupů; pokud se domníváme, že je nezbytné či vhodné poskytnout osobní údaje donucovacím orgánům, např. při vyšetřování podvodů či porušení právních předpisů nebo při vyšetřování podezření z takových činů, při porušení bezpečnosti nebo porušení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů; v reakci na jakékoli nároky vůči nám; k ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnosti Mondelēz International, našich zákazníků nebo veřejnosti.
 • Třetími stranami v případě podnikové transakce. Kromě toho mohou být informace o našich zákaznících, včetně osobních údajů, poskytnuty třetím stranám v rámci fúze, prodeje, reorganizace, akvizice, úpadku nebo podobné události.

6. Přeshraniční předávání osobních údajů

6.1. Jaké osobní údaje sbíráme?

6.1.1 Vaše osobní údaje budeme zpravidla zpracovávat v rámci Evropské unie.Používáme také externí dodavatele, kteří nám pomáhají poskytovat obchodní služby. Tyto třetí strany mohou mít přístup k vašim osobním údajům nebo je pouze pro nás ukládat a zálohovat (hosting dat), vždy však budou jednat podle našich pokynů a na základě smluvního vztahu. Pokud se tyto třetí strany nacházejí na území (např. USA), které nemusí poskytovat úroveň ochrany osobních údajů rovnocennou úrovni ochrany platné v EU, podnikneme veškeré nezbytné kroky, abychom ověřili, že se vašim osobním údajům dostane odpovídající úrovně ochrany. Tyto kroky spočívají v uzavření dohod o předávání osobních údajů nebo v zajištění toho, aby třetí strany získaly osvědčení podle příslušných zvlášních systémů ochrany údajů (například tzv. štít soukromí EU–USA).

7. Jak zajišťujeme bezpečí osobních údajů

7.1. Jak zajišťujeme bezpečí osobních údajů?

7.1.1 Používáme řadu fyzických, technických a administrativních bezpečnostních standardů, technologií a postupů, které na vhodné úrovni v závislosti na citlivosti informací pomáhají chránit vaše osobní údaje před ztrátou, zneužitím, pozměněním, zničením nebo poškozením.

7.1.2 Podnikáme opatření k omezení přístupu k osobním údajům na osoby, které k nim přístup potřebují pro jeden z účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Dále smluvně zajišťujeme, aby každá třetí strana, která zpracovává osobní údaje, zajistila bezpečným způsobem jejich důvěrnost a integritu.

8. Jaká práva máte v souvislosti s osobními údaji, které o vás uchováváme

8.1. Jaké osobní údaje sbíráme?

8.1.1 Máte následující práva:

 • získat kopii vašich osobních údajů spolu s informacemi o tom, jak a na jakém základě jsou tyto osobní údaje zpracovávány;
 • opravit nepřesné osobní údaje (včetně práva na doplnění neúplných osobních údajů);
 • vymazat osobní údaje (v omezených případech), pokud již nejsou potřebné k účelům, pro které byly shromážděny nebo zpracovány;
 • omezit zpracování osobních údajů tam, kde:
  • je popírána přesnost osobních údajů;
  • je zpracování protiprávní, vy však odmítáte vymazání osobních údajů;
  • již nepotřebujeme osobní údaje k účelům, pro které byly shromážděny, tyto údaje jsou však vyžadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku;
  • vznesete námitku proti zpracování, které je odůvodněné oprávněným zájmem;
 • vznést námitku proti rozhodnutím, která jsou založena výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování;
 • obdržet přenosnou kopii osobních údajů nebo nechat kopii převést na jiného správce, pokud je to technicky proveditelné a nevzniknou tím nepřiměřené náklady;

8.1.2 Případnou stížnost na zpracování osobních údajů můžete odeslat kliknutím na formulář Kontaktujte nás. Případně máte právo podat stížnost k dozorovému Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8.1.3 Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů či tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo chcete-li uplatnit některá z výše uvedených práv, kontaktujte nás. Dotaz můžete odeslat po kliknutí na formulář Kontaktujte nás. Kdykoliv to bude rozumně možné a nutné, budeme se snažit dostát vašim právům ve lhůtě do jednoho měsíce.

8.1.4 Svůj souhlas s odebíráním zpravodaje nebo marketingové komunikace můžete kdykoliv bezplatně odvolat podle pokynů v jakékoli marketingové komunikaci nebo i nyní, pokud vyberete možnost zrušení registrace v rámci formuláře Kontaktujte nás. Tuto možnost můžete případně také nastavit v rámci správy svého profilu.

9. Sociální média a jiné webové stránky

9.1. Sociální média a jiné webové stránky

9.1.1 Pokud se zapojíte v rámci některého z našich ResoluteGear profilů v sociálních médiích nebo kdekoliv, kde je společnost ResoluteGear zastoupena na různých fórech sociálních médií, např. Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, YouTube atd., měli byste se seznámit s nástroji poskytovanými těmito stránkami, které vám umožní rozhodovat o tom, jak budete sdílet osobní údaje ve svých profilech v sociálních médiích.

9.1.2 Na těchto fórech platí postupy či zásady ochrany osobních údajů třetích stran, proto doporučujeme, abyste si přečetli příslušná prohlášení o ochraně osobních údajů, podmínky používání a související informace o tom, jak jsou vaše osobní údaje používány v těchto prostředích sociálních médií.

9.1.3 Naše stránky mohou rovněž obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran; pokud na tyto odkazy přejdete, opustíte naše webové stránky a mobilní aplikace. Ačkoliv jsou webové stránky třetích stran pečlivě vybírány, ResoluteGear nepřebírá odpovědnost za používání osobních údajů těmito organizacemi. Další informace a podrobnosti naleznete v části Prohlášení o ochraně osobních údajů třetích stran a v prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách, které navštěvujete (pokud je na nich uvedeno).

10. Jak zpracováváme osobní údaje dětí

10.1. Jak zpracováváme osobní údaje dětí?

10.1.1 Naše stránky obecně nejsou určeny dětem do 12 let. Vzhledem k tomu, že ochranu osobních údajů dětí považujeme za skutečně důležitou, naše webové stránky provozujeme pro děti nad tento věkový limit v souladu se všemi platnými právními předpisy v každé příslušné jurisdikci. Každé dítě ve věku 16 let nebo mladší by, podle toho, jak požadují příslušné právní předpisy vztahující se na jednotlivé stránky, mělo mít před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů prostřednictvím webových stránek souhlas rodiče/zákonného zástupce. Pokud na základě shromážděných údajů zjistíme, že je věk uživatele nižší, než uvedl, a před poskytnutím osobních údajů nezískal souhlas rodiče/zákonného zástupce, nebudeme osobní údaje bez souhlasu rodiče/zákonného zástupce používat ani uchovávat. Bez takového souhlasu se však dítě nebude moci účastnit některých aktivit. Za určitých okolností však můžeme tyto informace uchovávat a používat (v souladu se zbývajícími částmi tohoto prohlášení a příslušnými právními předpisy), aby bylo možné informovat rodiče/zákonného zástupce a získat od něho souhlas, a za určitými účely zajištění bezpečnosti a odpovědnosti a za jinými účely v souladu s příslušnými právními předpisy. Rodič/zákonný zástupce může zkontrolovat, odebrat, změnit nebo odmítnout další shromažďování osobních údajů svého dítěte po kliknutí na formulář Kontaktujte nás.